LJUTOČ, 15.08.2010.god.

                                                                  takmičarska ekipa na VHF contestu