Redovna izborna Skupština 13.11.2010.god.

 

Dana 13.11.2010.godine u 17 sati u prosto-rijama radio kluba je održana redovna izborna Skupština radio kluba "Una" E71ASM Cazin.

 Na Skupštini su razmatrani i usvojeni izvještaji o radu za protekli mandatni period 2008.-2010.god i financijski izvještaj za period 01.01.-31.10.2010.god.


 

 

    Na izbornoj Skupštini su izabrani novi organi radio kluba ito:


a) za predsjednika Skupštine je izabran Remzo Duraković, E73RE


b) U Upravni odbor su izabrani:
1.Meho Kličić, E74NI
2.Hamdija Ljubijankić, E74LH
3.Hasan Đuzelić, E74HD
4.Hasib Kečanović, E70XK
5.Jusuf Puškar, E75RP
6.Ekrem Harbaš, E73DHE
7.Emir Kuduzović, E70EK
8.Nurija Oraščanin, E75MMW
9.Šerif Prošić, E78EMA

 

c)U Nadzorni odbor su izabrani:
1.Mehmed Kličić,E75NDK
2.Asim Mahić, E77BAM
3.Asim Nadarević, E71ONN
 


d) Za predsjednika Upravnog odbora i Udruženja je u skladu sa Statutom tajnim glasanjem između više kandidata izabran Meho Kličić, E74NI

Na Skupštini je za osobite zasluge i doprinos u razvoju radio kluba Meho Kličić, E74NI proglašen za "počasnog člana radio kluba".

 

 

 

 

Na prvoj sjednici Upravnog odbora biće izabran i sekretar udruženja i formirane neophodne komisije.

Na 1.sjednici Upravnog odbora 18.11.2010. god. za sekretara je imenovat Sedić Muho, E76SEM.